Skip to content

Werving & Selectie Het Marketingteam

Artikel 1: Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tot bemiddeling die door een opdrachtgever met Het Marketingteam BV, verder “HMT”, worden gesloten uit hoofde waarvan HMT als opdrachtnemer aan opdrachtgever een kandidaat of meerdere kandidaten voordraagt ter vervulling van een bij de opdrachtgever bestaande behoefte aan een permanente plaatsing van een kandidaat. Het is HMT toegestaan om van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken te maken, die steeds schriftelijk zullen worden bevestigd.

Artikel 2: Begrippen
In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd:

Arbeidsovereenkomst: hetgeen het Burgerlijk Wetboek daaronder verstaat.
Bruto jaarsalaris: het bruto jaarsalaris is gebaseerd op een fulltime dienstverband inclusief vakantiegeld en (indien van toepassing) vaste (gemiddelde) bonus en 13e maand.
Honorarium: de vergoeding aan HMT voor de bemiddeling, opdrachtbegeleiding en afwikkeling van de Werving en selectieopdracht.
Kandidaat: de persoon die na selectie door HMT wordt voorgedragen aan de opdrachtgever.
Opdrachtgever: diegene die aan HMT een opdracht heeft gegeven zoals in artikel 1 omschreven.
Werving en selectieopdracht: de opdracht waarbij HMT ten behoeve van indiensttreding (of een vergelijkbare vorm van tewerkstelling) voor een opdrachtgever één of meerdere kandidaten selecteert en deze(n) mondeling of schriftelijk bij opdrachtgever introduceert.

Artikel 3: Algemeen
1. HMT stelt per opdracht een schriftelijke opdrachtbevestiging op, waarin wordt vastgelegd: de inhoud van de functie, het gewenste profiel op basis van kennis en vaardigheden, eventuele omgevingsfactoren waarbinnen de opdracht wordt geplaatst en de beoordelingscriteria aan de hand waarvan de kandidaat zal worden geselecteerd.
2. HMT spant zich in om binnen de in de opdrachtbevestiging overeengekomen termijn, nadat de opdrachtgever de opdrachtbevestiging voor akkoord heeft ondertekend, naar beste kunnen en op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens een of meer kandidaten te selecteren die zo veel mogelijk voldoen aan de eisen en verwachtingen van de opdrachtgever.
3. Een Werving en selectieopdracht eindigt door succesvolle vervulling van de Werving en selectieopdracht of door tijdsverloop of door intrekking door opdrachtgever c.q. HMT. Beëindiging door tijdsverloop vindt plaats indien er binnen twaalf (12) weken geen geschikte kandidaat door HMT wordt voorgesteld.
4. Het is opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door HMT voorgestelde kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HMT aan derden bekend te maken.

Artikel 4: Informatieplicht opdrachtgever
De opdrachtgever is verplicht om alle informatie aan HMT te geven die HMT redelijkerwijs nodig heeft om naar behoren haar Werving en selectieopdracht uit te voeren en één of meer kandidaten voor de opdrachtgever te selecteren.

Artikel 5: Honorarium
1. Het volledige honorarium is verschuldigd in geval van succesvolle vervulling, waaronder wordt verstaan ondertekening van de arbeidsovereenkomst door de door HMT aangedragen kandidaat, eventueel op de wijze als bepaald in lid 4 (no cure no pay).
2. Het honorarium is eenmalig het vaste percentage van 23% (bij geen exclusiviteit) van het bruto jaarsalaris (exclusief BTW), op basis van een werkweek van 40 uur. Mocht de werkweek minder uren behelzen dan geldt dus een 40-urige werkweek voor de berekening.
3. De facturatie vindt plaats bij ondertekening van arbeidsovereenkomst.
4. Opdrachtgever is gehouden om binnen 14 dagen na een daartoe gedaan verzoek aan HMT de inkomensgegevens te verstrekken, noodzakelijk voor de bepaling van het honorarium evenals de startdatum van de door HMT geselecteerde kandidaat. Indien opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is HMT gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris te schatten en conform die schatting het honorarium te factureren.
5. Onder een succesvolle vervulling van opdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door HMT aan opdrachtgever voorgestelde kandidaat binnen twaalf maanden na die introductie in dienst treedt en/of, al dan niet via derden, op enigerlei wijze werkzaam is bij opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming. Tenzij opdrachtgever terzake vooraf een nadrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt, is het honorarium eveneens verschuldigd indien de door HMT geïntroduceerde kandidaat bij opdrachtgever via een sollicitatie of anderszins in meer of mindere mate bekend mocht blijken te zijn.
6. Ingeval het dienstverband tussen een door HMT geplaatste Kandidaat en Opdrachtgever binnen de proeftijd wordt beëindigd, werft, selecteert en presenteert HMT een nieuwe kandidaat waarvoor geen fee wordt gefactureerd (free replacement).

Artikel 6: Wijziging van de opdracht
Indien de opdrachtgever een opdracht intrekt, beëindigt of elementen uit een opdracht zodanig wijzigt dat er naar het oordeel van HMT sprake is van een nieuwe opdracht, voordat een in het kader van de opdracht reeds aangeboden kandidaat is geaccepteerd of voordat de in de opdrachtbevestiging overeengekomen termijn is verstreken, is de opdrachtgever een vergoeding aan HMT verschuldigd ter hoogte van 25% van het in de opdrachtbevestiging opgenomen honorarium.

Artikel 7: Betalingstermijn en incassokosten
De betalingstermijn van door HMT ingezonden facturen bedraagt veertien (14) dagen na factuurdatum. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, wordt de opdrachtgever enkel vanwege dat verzuim een incasso vergoeding verschuldigd van 10% van het niet tijdig betaalde bedrag, inclusief BTW. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig.

Artikel 8: Selectie Kandidaat
HMT is geheel vrij in de wijze waarop zij de aan de opdrachtgever voor te dragen kandidaat selecteert. In dat kader is HMT niet verplicht om aan kandidaten persoonlijke of zakelijke referenties te vragen teneinde informatie te verzamelen omtrent het arbeidsverleden en/of persoonlijke verleden van de kandidaat. HMT zal niet actief enige informatie verzamelen betreffende het arbeidsongeschiktheidsverleden en/of de actuele medische gesteldheid van de kandidaat.

Artikel 9: Referenties Kandidaat
Indien de kandidaat vrijwillig referenties aan HMT opgeeft, dan is HMT niet verplicht om die referenties te benaderen en hen te vragen nadere informatie te geven omtrent de kandidaat. De eventueel van de referenties en/of de kandidaat verkregen informatie betreffende het arbeidsverleden en/of persoonlijk verleden van de kandidaat zal door HMT niet op juistheid worden gecontroleerd zodat HMT geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt voor de juistheid van de informatie die HMT gekregen heeft. Evenmin is HMT verplicht om die informatie aan de opdrachtgever door te geven. HMT is volledig zelfstandig bevoegd om te beslissen welke informatie zij aan de opdrachtgever ter beschikking stelt.

Artikel 10: Informatie
Voor zover de kandidaat zelf informatie aan HMT geeft omtrent arbeidsongeschiktheidsverleden, huidige medische gesteldheid, arbeidsvoorwaarden bij vorige of huidige werkgever, naam en adresgegevens van huidige en vorige werkgever(s), omstandigheden onder welke vorige arbeidsovereenkomsten zijn beëindigd, strafblad, werkvergunning, opleidingen en diploma’s, is HMT niet verplicht om die informatie op juistheid te controleren, zodat HMT ten aanzien van de juistheid van deze informatie geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt. Ook ten aanzien van deze informatie is HMT volledig zelfstandig bevoegd om te beslissen welke informatie zij aan de opdrachtgever ter beschikking stelt.

Artikel 11: Inspanningsverbintenis; exoneratie
HMT is gehouden zich in te spannen geschikte kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van indiensttreding bij opdrachtgever. Voor de beslissing om met een door HMT geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze arbeidsovereenkomst, is opdrachtgever verantwoordelijk. Opdrachtgever aanvaardt dat HMT op geen enkele wijze aansprakelijk is voor tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door kandidaten die HMT heeft geselecteerd.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
Voordrachten van kandidaten komen tot stand naar beste inzichten en conform de normen van goed vakmanschap. HMT gaat er daarbij vanuit dat de inlichtingen die de kandidaten over zichzelf verstrekken of die van referenten over hen zijn verkregen, juist zijn. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat. HMT sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten – daaronder begrepen gevolgschade – van kandidaten, die mede als gevolg van de opdrachtuitvoering bij opdrachtgever in dienst zijn getreden.
Elke aansprakelijkheid van HMT is beperkt tot het bedrag dat met de opdracht is verschuldigd of verschuldigd zou zijn. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals vertragingsschade of bedrijfsstagnatie, imagoschade, gederfde winst, gemiste besparingen of geleden verlies aan de zijde van de opdrachtgever of derden, is in alle gevallen uitgesloten.

Artikel 13: Privacy
1. In het kader van de opdracht vindt regelmatige uitwisseling van persoonsgegevens van met name kandidaten plaats. De opdrachtgever en HMT zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en aanverwante wet- en regelgeving. De opdrachtgever verlangt geen gegevens van HMT die HMT op grond van toepasselijke wet- en regelgeving niet mag verstrekken. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door HMT aan hem verstrekte gegevens.
2. Het is opdrachtgever niet toegestaan om (assessment)rapportages van kandidaten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de kandidaten en van HMT, te gebruiken of anderszins aan derden te verstrekken.
3. De opdrachtgever vrijwaart HMT tegen elke aanspraak van kandidaten of overige derden jegens HMT in verband met een schending door opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en vergoedt daarmee samenhangende gemaakte kosten door HMT.

Artikel 14: Ontbinding van de overeenkomst
De opdracht tussen HMT en opdrachtgever kan, naast de mogelijkheden die de wet biedt, per direct worden beëindigd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, ingeval:
A. de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert of daartoe een aanvraag is ingediend;
B. de opdrachtgever in (voorlopige) surseance van betaling verkeert of daartoe een aanvraag is ingediend;
C. de opdrachtgever door beslaglegging op zijn eigendommen, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest;
D. (de onderneming van) de opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd;
E. naar het oordeel van HMT inning van bestaande of toekomstige vorderingen op opdrachtgever niet genoegzaam kan worden zeker gesteld;
F. er sprake is van fusie, splitsing of overname aan de zijde van de opdrachtgever;
Het voorgaande laat onverlet het recht van HMT om volledige schadevergoeding te vorderen van opdrachtgever.

Artikel 15: Rechts- en rechterskeuze
Op de overeenkomsten van opdracht, alsmede op de daarvan deel uitmakende Algemene Voorwaarden, is Nederlands rechts van toepassing. Ten behoeve van HMT wordt de arrondissementsrechtbank te Amsterdam aangewezen als de rechter die uitsluitend bevoegd is kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met, de Werving en selectieopdracht en de daarvan deel uitmakende Algemene Voorwaarden.

Artikel 16: Deponering Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zijn tevens te raadplegen op Internet: www.hetmarketingteam.com.

Back To Top